HUMUS FULVIC ACID กินอาหารเป็นยา หรือ กินยาเป็นอาหาร

HUMUS FULVIC ACID กินอาหารเป็นยา หรือ กินยาเป็นอาหาร

คำนำสัจจะธรรมของสัตว์โลก

 • “หมอไทย” กินอาหาร เป็นยา***จริงหรือไม่ ที่การตรวจแอนติบอดี้ในร่างกายมนุษย์ และสัตว์กำลังจะเป็นที่พึ่งใหม่ของมวลมนุษยชาติและสัตว์   แอนติบอดี้  คือโปรตีนในร่างกายมนุษย์ และสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อโรคต่างๆ
 • แอนติบอดี้ต่อไวรัสตัวร้าย Covid-19!
 • โดยทั่วไปการตรวจแอนติบอดี้ มีสอง ประเภทคือ Qualitative test จากสารคัดหลั่ง เพื่อดูว่าเรา “มี” แอนติบอดี้ต่อเชื้อหรือไม่ ซึ่งผลจะมีแค่ “ใช่ หรือ...ไม่”
 • ในขณะที่ Quantitative test เป็นการตรวจดู “ปริมาณ” ของแอนติบอดี้ ซึ่งได้จากการตรวจเลือด
 • แล้วทำไมไม่ทำการตรวจไปเลยล่ะถ้าทำได้..?
 • ข้อแรก: การแปลผลจาก Qualitative test บอกได้แค่มีหรือไม่มี แต่ไม่ได้บอกว่าเรามีแอนติบอดี้เท่าไหร่ และที่สำคัญถ้ามีมันเพียงพอกับการจะไม่ติดโรคครั้งต่อไปหรือไม่
 • ข้อสอง: นั่นก็เพราะ แม้แต่การตรวจแบบ Quantitative เอง เราก็ยังไม่มีค่าอ้างอิงมาตรฐานที่จะใช้แปลผล สำหรับตรวจหาแอนติบอดี้(วิจัยฯ)
 • คุณภาพของชุดตรวจส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มาตรฐาน
 • และข้อสุดท้ายแม้แต่ตัวตรวจที่ดีที่สุดก็ยังมีการแปลผลบวกลวง คือให้ผลว่ามีแอนติบอดี้ ทั้งที่แท้จริงไม่มีแอนติบอดี้อยู่
 • ธรรมชาติบำบัด การดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน 
 • “ธรรมชาติบำบัด” คือหลักการดูแลสุขภาพที่เชื่อว่าร่างกายสามารถเยียวยารักษาตนเองได้ เน้นการรักษาด้วยธรรมชาติ ไม่พึ่งยาแผนปัจจุบัน จัดเป็นแพทย์ทางเลือกรูปแบบหนึ่งซึ่งบางอย่างก็ได้รับการยอมรับมากในปัจจุบัน
 • สมุนไพรแร่ธาตุ “เสริมอาหารมายน์เคิล” คือ แร่ธาตุอินทรีย์ปรากฏในคัมภีร์ แพทย์แผนโบราณ ไทย,จีน,อินเดีย มีอายุมาไม่น้อยกว่า 300 ปี โดยธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุล (Homeostasis) ของมนุษย์ และสัตว์
 • การที่ร่างกายสามารถรักษาภาวะในร่างกายให้คงที่ เช่น อุณหภูมิ ความดันเลือด ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ เป็นต้น โดยไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ภายในเซลล์ เป็นต้น

เราป่วย  คือ เซลล์ป่วย

 • เซลล์ คือ โรงงานที่ประกอบไปด้วยกลไกและหน้าที่
 • เซลล์ คือ สิ่งมีชีวิต ที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปร่างกายมนุษย์
 • เซลล์ ต้องการออกซิเจน  ต้องการสารอาหาร-ที่ดี-เพียงพอ-สม่ำเสมอ
 • “เพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง” และในหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของเซลล์
 • คือ “ซ่อมแซมร่างกาย ที่สึกหรอ หรือ ผิดปกติ”
 • **เซลล์ อาจไม่รู้จักชื่อของโรคร้ายต่างๆ ที่มนุษย์ใช้เรียกกัน**
 • เซลล์นับล้านเซลล์ ในร่างกายของมนุษย์ รู้หน้าที่-และทำกิจกรรมเหมือนกัน-ต่อเนื่องกัน-เป็นระบบฯ “โดยไม่ต้องนัดหมาย ล่วงหน้า”


ส่วนประกอบของเซลล์:
องค์ประกอบของเซลล์ Cell

 1. ผนังเซลล์ ทั่วไปประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลสเป็นหลัก มีเฉพาะเซลล์พืช ซึ่งทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้เเก่ เซลล์ให้เซลล์คงรูปเพิ่มความ เเข็งเเรง (เซลล์ของสัตว์ไม่มีผนังเซลล์)
 2. เยื่อหุ้มเซลล์  เป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยโปรตีนและไขมัน  ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณ และชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์ เเละมีรูเล็กๆควบคุมการผ่านเข้าออกได้ เเละไม่ให้ผ่านออกจากเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆ
 3. ไซโทพลาซึม เป็นส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่ภายในเซลล์  มีสารละลายน้ำได้เช่นโปรตีน  ไขมัน  เกลือเเร่ ประกอบด้วยหน่วยเล็กๆ ที่สำคัญหลายชนิด
 4. ไมโทคอนเดีย  เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะยาวเป็น เเหล่งผลิตสารที่มีพลังงานสูงให้เเก่เซลล์      
 5. ไรโบโซม  เป็นโครงสร้างที่มีขนาดเล็ก เป็นเเหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรตีนเพื่อส่ง ออกไปใช้นอกเซลล์ 
 6. กอจิคอมเพลกซ์  เป็นโครงสร้างที่เป็นถุงเเบนๆ คล้ายจานซ้อนกันเป็นชั้นๆ หลายชั้น ทำหน้าที่สร้างสารคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน และส่งออกไปใช้ภายในเซลล์
 7. เซนตริโอล  พบในเซลล์สัตว์ เเละโพรติสต์บางชนิดมี หน้าที่เกี่ยวกับการเเบ่งเซลล์                                     
 8. เเวคิวโอล  เป็นโครงสร้างที่มีช่องว่างขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช ภายในมีสารพวกน้ำมัน  ยาง และแก็สต่างๆ            
 9. นิวเคลียส  อยู่ตรงกลางเซลล์  เซลล์ส่วนใหญ่มีนิวเคลียส ยกเว้นเซลล์บางชนิด เช่น เซลล์เม็ดเลือดเเดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเซลล์ลำเลียงอาหารของพืช เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียสทำหน้าที่  ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมควบคุมการสังเคราะห์สารประกอบของเซลล์

หน้าที่ของเซลล์ Cell

***เซลล์แต่ละชนิดอาจทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำหน้าที่หลายๆ ด้านได้ โดยทั่วไปเซลล์มีหน้าที่เกี่ยวกับ***
 • การเจริญและการสืบพันธุ์ (growth and reproduction) เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด ของสิ่งมีชีวิตคือ มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนในการสืบพันธุ์ มีการเจริญเติบโตและ เพิ่มขนาดของเซลล์
 • การหายใจ ( respiration ) มีกระบวนการที่สลายสารอาหารชนิดต่างๆ เพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตโดยการใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนมาร่วมในปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • การขับถ่ายและการหลั่งสาร ( excretion and secretion ) เซลล์ทั่วไปมีการขับถ่ายยูเรีย และเซลล์ต่อมขับถ่ายเหงื่อนอกจากนี้เซลล์บางชนิดมีความสามารถในการสร้างและหลั่งสารที่ถูกผลิต ภายในเซลล์ออกสู่ภายนอกเซลล์สารต่างๆ ได้แก่   พวก ฮอร์โมน เอนไซม์ น้ำย่อยชนิดต่าง ๆ ของระบบต่าง ๆ
 • การดูดซึม ( absorption ) เซลล์มีความสามารถในการดูดซึมหรือเก็บกินสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกเซลล์เช่นการกินเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาว
 • การเปลี่ยนรูปร่าง เซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดจนมีการเคลื่อนไหว เช่นการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ
 • การตอบสนอง เซลล์มีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น เช่น พวกเซลล์ประสาท เซลล์รับความรู้สึก
 • การส่งผ่านสาร ( conductivity ) เซลล์มีความสามารถในการส่งผ่านสิ่งกระตุ้นต่อไป ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พบในบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเส้นใยประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อชนิดต่างๆ

เสริมอาหาร “มายน์เคิล” คือ อาหารเซลล์

 • ไม่ใช่ยา!!!
 • สารอาหาร-แร่ธาตุสมบูรณ์ เซลล์ต้นกำเนิดแข็งแรงสเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเรียก เซลล์ต้นกำเนิด หรือ เซลล์บำบัด หรือ เซลล์ต้นตอ คือ เซลล์อ่อนที่พร้อมแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ของร่างกาย เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายของมนุษย์

แหล่งที่มาข้อมูล...
อ. ประสิทธิ์ ไชยลังกา

 259
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์